Základem Skauting (FSE)

Z SkautWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Skautská metoda

FSE věří, že každý člověk byl stvořen Bohem a že má své vlastní osobní a jedinečné poslání. Cílem skautské výchovy je pomoci mu toto poslání poznat a rozvinout...

Následující řádky stručně shrnují zásady, které tvoří výchovnou metodu Federace evropského skautingu:

Úcta k jednotlivci

FSE věří, že každý člověk byl stvořen Bohem a že má své vlastní osobní a jedinečné poslání. Cílem skautské výchovy je pomoci mu toto poslání poznat a rozvinout. Skautská výchova se odehrává ve skupinách, ale prostřednictvím skupiny formuje jednotlivce, umožňuje mu rozvíjet se.

Rodina

Dítě patří na prvním místě své rodině. Skauting pouze doplňuje výchovu v rodině, pomáhá rodičům vychovávat jejich děti. Proto se skautská výchova musí odehrávat vždy se souhlasem rodičů a ve spolupráci s nimi.

Oddělená výchova

Za zásadní prvek své pedadogiky FSE považuje výchovu chlapců a děvčat v oddělených jednotkách, která bere v úvahu jejich fyzické i psychické rozdíly a umožňuje chlapcům i děvčatům být sebou samými a plněji rozvinout své schopnosti a zaměření. Oba kmeny, skautek i skautů, se vzájemně doplňují a tvoří jedno hnutí se společným ideálem.

Vlčata, skauti, roveři

Skautská výchova se uskutečňuje ve třech věkových kategoriích - větvích, které jsou přizpůsobeny potřebám a stupni rozvoje dítěte. Nejmladší větví jsou vlčata ve věku 8-12 let. U skautů a skautek je základem skautská družina (6-8 skautů, 12-17 let) vedená nejzkušenějším z nich. Nejstarší roverská větev je pro mladé lidi nad 17 let. Pro více informací viz vlevo Větve organizace

Skautský zákon

Skautské hnutí odmítá morální relativismus, snaží se přinášet dětem a dospívajícím objektivní měřítka. Vede je k tomu, aby stále překonávali sami sebe, učili se hledat Pravdu a rozlišovat dobro a zlo. Tyto hodnoty jsou způsobem přiměřeným věku vyjádřeny skautským zákonem, principy a slibem, které tvoří pravidla hry zvané skauting.

Příroda

Život a hry v přírodě jsou jedinečnou součástí skautské výchovné metody. Nutí skauty spolehnout se na své vlastní síly a dovednosti a lépe spolupracovat. Krása přírody je učí pokoře a harmonii, ukazuje jim Boží lásku k člověku.

Dobrovolnost

Skauting je postaven na principu dobrovolnosti. Skautské hnutí je otevřeno všem, kdo jsou ochotni přijmout skautské ideály za své. Z povahy skautské metody vyplývá, že nikdo nemůže být formován skautingem, pokud sám nechce; pokud není ochoten překonávat sebe sama, svoji lenost a sobectví.

Hra a dobrodružství

Zájem chlapců samozřejmě nepřitahují ideály, ale napínavé hry a dobrodružství. V rukou skautského vůdce jsou nástrojem, jak pomoci chlapcům rozvíjet se. Skauti se učí různé dovednosti, aby mohli podnikat stále náročnější akce a aby zvítězili nad ostatními družinami. Přijímají skautský zákon a skautské ideály, protože jsou součástí „pravidel hry“ a jejich zachovávání jim umožňuje účastnit se dobrodružství zvaného skauting.

Odpovědnost

Úhelným kamenem skautské výchovné metody je důvěra a odpovědnost. Každý člen skautské družiny v ní má své místo, každý má podle svých schopností odpovědnost za nějakou část jejího života. Vrcholem je pak odpovědnost rádce: vůdce oddílu mu svěřuje mu všechny skauty v družině. Takováto důvěra dodává rádci velký pocit odpovědnosti a závažnosti jeho poslání, a je velkou motivací do skautské činnosti - vždyť se s ním jedná jako s dospělým.

Výchova mladých mladými

Genialita Baden-Powellovy výchovné metody spočívá právě v tom, že ve skautské družině nevychovávají mladé skauty dospělí, ale jejich starší kamarádi. Ne poučováním, ale osobním příkladem při společném životě družiny. Práv ve věku vzpoury vůči autoritám je o tři roky starší rádce i o sedm let starší vůdce pro mladého skauta většinou daleko přijatelnějším vzorem než dospělí - a toho je třeba využít k dobrému. Stejně tak se rádce dovede změnit k nepoznání, když cítí povinnost dávat příklad ostatním.

Role dospělých

Cílem skautingu je formovat dospělého, plně zralého člověka, který objevil své životní povolání a který uskutečňuje skautské ideály ve svém každodenním životě. Skauting je způsobem výchovy, nástrojem této formace - nikoli cílem života. Proto je skautské hnutí určeno mladým lidem. Rolí dospělých ve skautingu je služba, a to především mladým vůdcům. Pomáhat jim radou, zkušenostmi, svědectvím vlastního života, dodávat jim odvahu vykročit do dospělosti. Dbát o to, aby skautské hnutí neztratilo ze zřetele svůj cíl a své zásady.

Pět cílů skautingu

Pět cílů skautingu shrnuje jeho výchovný program: Zdraví duše i těla je předpokladem skautské výchovy. Rozvoj fyzické zdatnosti životem v přírodě...

Zdraví

Zdraví duše i těla je předpokladem skautské výchovy. Rozvoj fyzické zdatnosti životem v přírodě, péče o osobní hygienu, ale i o zdravé a přátelské vztahy je proto důležitou součástí skautingu.

Praxe

Skauting není teoretický systém, ale život v přírodě. Přináší velké ideály, ale uskutečňuje je konkrétní, praktickou činností. Proto se snaží rozvíjet smysl pro skutečnost a konkrétno; používá k tomu jednoduché prostředky. Skauti nabývají praktické dovednosti, učí se hospodárnosti a schopnosti postarat se o sebe sama.

Charakter

Skauting učí mladého člověka, že není na světě sám. Vede jej k úctě a pozornosti vůči ostatním lidem. Ta se projevuje zcela konkrétně, a to službou druhým: od každodenního dobrého skutku po věrnost přijatým závazkům. Duch služby také zahrnuje lásku k vlasti a smysl pro občanské povinnosti.

Služba

Skauting učí mladého člověka, že není na světě sám. Vede jej k úctě a pozornosti vůči ostatním lidem. Ta se projevuje zcela konkrétně, a to službou druhým: od každodenního dobrého skutku po věrnost přijatým závazkům. Duch služby také zahrnuje lásku k vlasti a smysl pro občanské povinnosti.

Bůh

K Bohu jako cíli našeho života směřuje i celá skautská výchova, teprve v Něm dosahuje svého nejhlubšího smyslu. Skauting usiluje o prohloubení znalostí o víře, ale především života z víry společnou modlitbou a účastí na liturgickém a svátostném životě Církve.

Zákon, principy a slib

Skautský zákon, principy a slib patří k základním textům FSE. Představují "pravidla hry" zvané skauting. ...

Skautský zákon

 1. Na čest skauta je vždycky spolehnutí.
 2. Skaut je věrný své vlasti, rodičům, svým vedoucím a všem, kdo jsou mu svěřeni.
 3. Skaut pomáhá svým bližním a doprovází je na cestě k Bohu.
 4. Skaut je přítelem všech lidí a bratrem každého skauta.
 5. Skaut je zdvořilý a rytířský.
 6. Skaut vidí v přírodě Boží dílo: má rád rostliny a zvířata.
 7. Skaut poslouchá dobrovolně a nedělá nic napůl.
 8. Skaut se dovede ovládat: usmívá se a zpívá si v těžkostech.
 9. Skaut je prostý a spořivý, zachází svědomitě i s věcmi druhých.
 10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Skautské principy

 1. Povinnosti skauta začínají doma.
 2. Skaut je věrný své vlasti a zasazuje se o svornou a bratrskou Evropu.
 3. Jako syn církve je skaut hrdý na svou víru. Pracuje pro příchod Kristova Království ve svém vlastním životě a ve světě, který jej obklopuje.

Skautský slib

Slibuji na svou čest,
že s pomocí Boží budu ze všech svých sil
sloužit Bohu, církvi, své vlasti a Evropě
stále pomáhat svým bližním a dodržovat skautský zákon.

Skautské heslo: Semper parati!.